Vad är räkneord? – Allt du behöver veta om räkneord

Räkneord är en viktig del av det svenska språket och används för att uttrycka antal och ordningsföljd. De delas in i två huvudkategorier: grundtal och ordningstal.

Grundtal (Kardinaltal)

Grundtalen är de mest grundläggande räkneorden och används för att ange antalet av något. De är:

 1. Enkelgrundtal:
  • En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv.
  • Exempel: Fyra äpplen, nio bilar.
 2. Sammansatta grundtal:
  • Från tretton till nittionio, sammansättningar av ental och tiotal.
  • Exempel: Sjutton (17), femtiosex (56).
 3. Hundratals och tusental:
  • Hundra, tusen och så vidare.
  • Exempel: Tvåhundra (200), ettusen (1000).
 4. Större Tal:
  • Miljon, miljard.
  • Exempel: En miljon (1 000 000).

Övningar med grundtal

 • Jag köpte tio böcker.
 • Han har tjugo kronor.
 • Vi såg fem fåglar.

Ordningstal (Ordinaltal)

Ordningstal används för att ange en position eller ordning i en följd.

 1. Basordningstal:
  • Första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde.
  • Exempel: Tredje gången, åttonde platsen.
 2. Sammansatta Ordningstal:
  • Elfte, tjugonde, trettionde, och så vidare.
  • Exempel: Tjugoförsta (21:a), fyrtioandra (42:a).
 3. Högre Ordningstal:
  • Hundra, tusen, miljon i ordningstalsform.
  • Exempel: Tusende (1000:e), miljonte (1 000 000:e).

Övningar med ordningstal

 • Hon kom första i tävlingen.
 • Det var hans femte försök.
 • Vi firade vår tjugofemte bröllopsdag.

Användning av räkneord

Räkneord är användbara i många sammanhang:

 1. I vardagen:
  • För att ange mängder, priser, avstånd, tider etc.
  • Exempel: Tre kilo äpplen, femtio kronor.
 2. I vetenskap och matematik:
  • För att uttrycka exakta mätningar och beräkningar.
  • Exempel: Två liter vatten, femton procent rabatt.
 3. I berättelser och beskrivningar:
  • För att ange ordningsföljd eller antal av händelser och föremål.
  • Exempel: Första kapitlet, sex karaktärer.

Sammanfattning

Förståelsen av räkneord är grundläggande för att kunna kommunicera exakta kvantiteter och ordningar. Dessa ord är centrala i daglig kommunikation, matematik, vetenskap och i många andra områden. Genom att lära sig och använda dessa räkneord effektivt kan man förbättra sin förmåga att uttrycka kvantitativa och ordnande aspekter i språket.

Lämna en kommentar