Vad är predikat? – Allt du behöver veta om predikat

Predikat är en grundläggande del i svensk grammatik, och dess förståelse är avgörande för att bygga korrekta och meningsfulla meningar. Ett predikat beskriver vad subjektet gör eller vilket tillstånd det befinner sig i. En mening kan inte anses vara komplett utan ett predikat. Denna artikel kommer att utforska olika aspekter av predikatet, dess roller och konstruktion, med fokus på svenska språket.

Predikatets roller

Predikatet i en mening kan fylla två huvudsakliga roller: beskrivning av handling och beskrivning av tillstånd.

Beskrivning av handling

I denna roll kommunicerar predikatet en handling som utförs av subjektet. Det kan vara en aktiv handling eller en planerad händelse. Några exempel inkluderar:

 • ”De skall måla bordet rött.”
 • ”Eva joggar varje helg.”
 • ”Han hämtade hunden.”

Här är det tydligt att predikatet (skall måla, joggar, hämtade) beskriver vad subjektet (De, Eva, Han) gör.

Beskrivning av tillstånd

Predikatet kan också beskriva ett tillstånd som subjektet befinner sig i. Dessa tillstånd kan vara permanenta eller tillfälliga. Exempel på detta är:

 • ”Penseln är alldeles full av färg.”
 • ”Hunden var mycket trött efter rundan.”
 • ”Hon kommer att bli glad.”

I dessa exempel är predikaten (är, var, kommer att bli) fokuserade på subjektets tillstånd (Penseln, Hunden, Hon).

Konstruktion av predikat

Predikatet i en mening konstrueras vanligtvis kring ett huvudverb, men det kan också innehålla hjälpverb och verbpartiklar.

Huvudverb som centrala element i predikatet

Huvudverbet är kärnan i predikatet och kan användas ensamt eller tillsammans med andra ord för att skapa en mer komplex mening. Exempel:

 • ”Jag springer ofta till skolan.”
 • ”Per skall snart äta.”
 • ”Ulf vill städa huset.”

I dessa exempel är huvudverben (springer, skall äta, vill städa) centrala i predikatets konstruktion.

Användning av hjälpverb i predikatet

Hjälpverb används för att ändra eller förtydliga tidsaspekten eller modaliteten i huvudverbet. Exempel på hjälpverb inkluderar har, skall, kan, vill. Några exempel är:

 • ”De har målat bordet rött.”
 • ”Vi borde hjälpa grannen med bilen.”
 • ”Han vill skjutsa mig till skolan.”

Här bidrar hjälpverben (har, borde, vill) till att forma meningens betydelse tillsammans med huvudverben.

Rollen av verbpartiklar i predikatets uppbyggnad

Verbpartiklar kan vara adverb, pronomen eller prepositioner och de bidrar till att ge verbet en specifik betydelse. Exempel:

 • ”Jag vill att du kör om nu.” (adverb)
 • ”Elden tog sig snabbt.” (pronomen)
 • ”Julia valdes till lucia.” (preposition)

Dessa exempel visar hur verbpartiklar (kör om, tog sig, till) ändrar eller förstärker betydelsen av huvudverbet i predikatet.

Särskilda typer av predikat

”Vara” och ”bliva” som hjälpverb i passiva satser

I svenska språket används ofta hjälpverben ”vara” och ”bliva” för att bilda passiva satser. Dessa hjälpverb kombineras med perfekt particip-formen av huvudverbet för att skapa en passiv konstruktion. Exempel på detta är:

 • ”Båten blev uppdragen.”
 • ”Huset är målat.”
 • ”Golvet har blivit sopat.”

I dessa meningar utgör kombinationen av hjälpverben (blev, är, har blivit) och huvudverbets participform predikatet, vilket visar en passiv handling.

Flera predikat i meningen

En mening kan innehålla flera predikat, vilket ofta används för att uttrycka sammansatta eller komplexa idéer. Dessa meningar kan innehålla bindeord som och, men, eller för att sammanbinda olika predikat. Exempel:

 • ”Hon är och förblir en prinsessa för mig.”
 • ”De hoppade och sprang hela dagen.”
 • ”Hunden sprang inte utan lekte i trädgården.”

Här är varje del av meningen som innehåller ett verb (är, förblir, hoppade, sprang, sprang inte, lekte) ett exempel på användning av flera predikat i en enda mening.

Övningsuppgifter

För att ytterligare förstå och praktisera användningen av predikat, följer här några övningar:

 1. Identifiera Predikat: Välj en text och identifiera predikaten i varje mening.
 2. Skapa Meningar med Specifika Predikatkonstruktioner: Skriv meningar som använder:
  • Passiva konstruktioner med ”vara” och ”bliva”.
  • Meningar med flera predikat.
  • Meningar som inkluderar både hjälpverb och huvudverb.

Dessa övningar hjälper till att förbättra förståelsen och användningen av olika typer av predikat i svenskan.

Sammanfattning

Predikatet är en avgörande del av en mening och bidrar till att förmedla både handling och tillstånd. Genom att förstå de olika sätten predikat kan konstrueras – från enkla handlingar till komplexa passiva konstruktioner – kan man förbättra både sin skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga i svenska språket. Denna artikel har undersökt de olika aspekterna av predikatet och tillhandahåller en grund för vidare studier och praktik.

Lämna en kommentar